تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۱۳شهریور۱۴۰۳

داوری مقالات:۳الی ۵روز پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۱۹شهریور۱۴۰۳

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

دریافت گواهینامه از طریق ایمیل ۲۴ ساعت پس از پذیرش وثبت نام جهت رفاه حال اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری، مصاحبه دکتری